HyggeBo och trivsel

Vi kallar vår vision om ett optimalt bostadskvarter för HyggeBo. Hygge är ett danskt fenomen som kort kan förstås som en varm och mysig atmosfär där vi tillåts njuta av livet tillsammans med våra nära och kära. Det handlar här om att med små medel sätta guldkant på tillvaron och därigenom få ut det bästa av vardagen.

För oss är hygge en inspirationskälla till våra kvarter. Vi eftersträvar att skapa hem att trivas i, med goda förutsättningar att umgås mellan generationer. Våra lägenheter ska bidra till att ge våra hyresgäster en trygg plats där de känner sig hemma, kan varva ner och lägg sin tid på annat.

Men HyggeBo handlar också om att skapa ett hållbart kvarter för miljön, med förutsättningar att minska klimatavtrycket för projektet.

 

Vi behöver alla vårt eget HyggeBo – en plats vi kallar vårt hem.

Hem &
trivsel

Hållbarhet &
trivsel

Generation &
trivsel

Hem & trivsel

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster känner sig trygga, trivs hemma och mår bra. Vi investerar därför i hög kvalité för att skapa en långsiktig och hållbar förvaltning – för alla.

Vår vision och starka övertygelse är att en väl utformad och högkvalitativ fastighet ger en extra stolthet över den egna bostaden. Vi uppför i första hand hyresrätter men i viss mån även bostadsrätter i syfte att skapa en bra social blandning. Bostadsrätterna kan uppförs både i egen regi och i samverkan med andra aktörer.

Gestaltning att må bra av

Vi vill att våra hyresgäster ska trivas med såväl området de bor i, som med det egna boendet. För oss är därför arkitekturen grundläggande och vi strävar alltid efter att våra fastigheter ska vara med och bidra till en levande och attraktiv del av staden. Varje projekt utvecklas därför efter platsens specifika och unika behov, och ofta i dialog med människor som redan bor och vistas där.

Med höga krav på en genomtänkt utformning får vi en hållbar gestaltning. Bottenvåningen är den viktigaste delen för vår upplevelse av en stad. Därför tar vi särskild hänsyn till bottenvåningens gestaltning, dess funktioner och hur den integreras med gatan. Det gynnar i första hand våra hyresgäster, men också stadsmiljön i stort.

Hem för alla

Att ha tillgång till en egen bostad är ett grundläggande behov och våra bostäder är till för alla. Därför maximerar vi aldrig våra hyror. Tvärtom vill vi ha rimliga hyror för att ge möjlighet till fler att hyra våra lägenheter. Vår ambition är att genom en rimlig hyresnivå stärka hyresgästens trygghet och trivsel, samtidigt som det skapar en lägre omflyttning i fastigheten. Vi har även lägre inkomstkrav än vad som är brukligt. Vi tycker nämligen att hushåll ska själva kunna välja storleken på sin bostad. En viss andel av lägenheterna anvisas dessutom som ungdomslägenheter, med rabatterad hyra (18-26 år). Med ungdomsboende följer ett moraliskt kontrakt att de boende ska umgås med seniorboende minst en timme i veckan. Det kan vara alltifrån fika, gå en promenad, hjälpa till med IT, byta glödlampa etc.

När vi bygger försöker vi skapa hem för alla kategorier av människor. Vi bygger med en hög boendekvalitet och med omsorg för hållbara material. Vi eftersträvar också tillgång till en rofylld grön gård och väl tilltagna gemensamma ytor. Tillsammans med ett nära stadsliv skapar det attraktiva livsmiljöer för många.

Redan under projekteringen skapas goda förutsättningar för trygghet och tillgänglighet. Genom att tidigt involvera arkitekt och landskapsarkitekt säkerställs genomtänkta placeringar av exempelvis entréer, belysning, planteringar och gångstråk.

Trygghetscertifiering

Förutsättningen för att kunna trivas hemma är att känna sig trygg i sin bostad. Vi certifierar alla våra fastigheter enligt BoTryggt 2030 som är kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Konceptet innehåller bland annat brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. I Nederländerna och Storbritannien har åtgärder i konceptet visat på upp mot 90% lägre brottslighet.

Hållbarhet & trivsel

För oss är det självklart att bygga med hög kvalité och därigenom bidra till att skapa stadsmiljöer och byggnader som håller över lång tid. Det gör vi genom att bygga med energieffektiva lösningar och använda miljövänliga och långsiktiga material.

I våra projekt ser vi över möjligheterna att övergå från traditionell betong och armering till gröna alternativ för att minska på klimatavtrycket. Samtliga fastigheter projekteras och byggs också för att uppnå Miljöbyggnad Silver eller Svanen.

Energiförsörjning

Solceller är självklara inslag i våra fastigheter för att ytterligare effektivisera fastigheternas energiutnyttjande och vi eftersträvar att täcka minst 25% av fastighetens elförbrukning. Det minskar vårt Co2-avtryck och ger lägre kostnader för hyresgästerna. Det blir helt enkelt bra för alla!

Biologisk mångfald

För oss är biologisk mångfald, dagvatten och odling viktiga delar för ett ekologiskt helhetstänk. Klimatförändringar och vår stadsmiljö skapar tuffa miljöer för både människor, djur och insekter. Vi arbetar aktivt med olika ekosystemtjänster som gör att våra gårdar bidrar till en rikare biologisk mångfald, ett minskat tryck på dagvattennätet och skapar ett bättre mikroklimat. Viktiga aspekter i det arbetet är en kombination av regnbäddar, genomtänkt zonering av växtlighet och val av växter. Med vårt arbete gör vi nytta för klimatet samtidigt som det skapar mer uttrycksfulla och levande bostadsgårdar. Med landskapsarkitekturen arbetar vi även aktivt med dagvattenhantering, grönytor, biologisk mångfald och spridningsfunktioner.

Energioptimala fastigheter

Som en del av vårt innovativa arbete samarbetar vi med WSP för att ta fram ett koncepthus som optimerar energianvändningen. Den tekniska utformningen av husen baseras på minimering av antalet köldbryggor, ökad isoleringskvalité och installation av separata varmvattenvärmepumpar i varje lägenhet. Det innebär att varje hyresgäst kan spara upp till 80% av sin energiförbrukning för varmvatten eftersom lösningen eliminerar behovet av VVC-slingan och därmed en stor källa till energiförlust. Vi ser även över möjligheten att arbeta med geolager för att öka värmen till FTX aggregatet.

Generation & trivsel

Trygghet är självklart en viktig del i boendet, men vi slår även ett extra slag för att våra hyresgäster också ska trivas i hemmet. Med vår modell bidrar vi till samhället samtidigt som vi med vår blandning av olika hushåll skapar levande kvarter där människor trivs.

För oss handlar hållbar utveckling lika mycket om social hållbarhet som det ekologiska. Vid utvecklingen av våra projekt säkerställer vi att dessa frågor är med och styr utformningen av fastigheterna och kvarteren. Det innebär att vi engagerar oss extra mycket för att våra hyresgäster ska känna sig välkomna när de flyttar in och under tiden de bor hos oss.
Allra helst vill vi att våra hyresgäster stannar kvar hos oss från att de flyttar in i sin första ungdomslägenhet, vidare till en av våra familjelägenheter för att på ålderns höst fortsätta till en av våra seniorlägenheter.

En stad i staden

Vi är övertygade om att möten mellan människor, och mellan generationer, minskar ensamheten och skapar en större samhörighet och därmed trivsel i huset. Vår vision är att varje kvarter ska spegla samhället, vilket kort innebär att vi eftersträvar en blandning mellan åldrar och typer av hushåll. Vi vet att ett blandat kvarter ökar tryggheten och ger ökad trivsel.

Över generationsgränserna

Den äldre generationen är mer aktiv än någonsin, men trots det umgås vi sällan över generationsgränserna. För att motverka den livsstilen arbetar vi för att skapa en åldersblandning i våra fastigheter. På det sättet stärker vi banden och ökar förståelsen mellan generationer. För att bidra till generationsöverskridande umgänge har vi en intension att skriva en överenskommelse med våra hyresgäster i konceptet ungdomsbostäder som innebär att de minst en timme i veckan umgås med hyresgästerna i våra seniorboenden. Umgänget kan handla om alltifrån att ta en fika, gå en promenad eller hjälpa till med praktiska saker som att handla eller byta en lampa i taket. Ensamhet är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar och med gemenskap i trapphusen bidrar vi till en minskad ensamhet för våra hyresgäster. Till våra seniorboenden har vi även en gemensamhetslokal med fina och generösa utrymmen där vi lägger stor vikt på inredning och möbler. Till gemensamhetslokalen finns det en trivselvärd som anordnar olika aktiviteter.

Bostäder för alla

Som en del i vårt sociala arbete erbjuder vi bostad till personer som normalt har svårare att komma in på bostadsmarknaden, till exempel ensamstående med barn eller låginkomsttagare. Sedan december 2020 har vi en avsiktsförklaring med SHIS Bostäder där vi tillsammans skapar förutsättningar för att:

  • Erbjuda bostäder till personer som får särskilt stöd genom SHIS Bostäder. Cirka 10% av lägenheterna i våra kvarter i Stockholm blockförhyrs för detta ändamål och lägenheterna sprids ut i alla fastigheter, allt för att skapa en naturlig balans.
  • Erbjuda SHIS-hyresgäster säsongsanställning, exempelvis för skötsel av den egna gården eller att vår byggentreprenör erbjuder praktikplatser.
  • Möjliggöra att personer som inte längre har behov av stöd får ett tillsvidarehyresavtal för sin lägenhet.

Med vår blandning av olika hushåll skapar vi levande kvarter där människor trivs.