Meny Stäng

TRE TRÄHUSKVARTER PÅ ÅRSTAFÄLTET, STOCKHOLM

En av Nordfeldts och Lindbäck gemensamt vunnen tävling som avser tre trähuskvarter för brf på Årstafältet i Stockholm. De två företagen kommer att genomföra hälften vardera med en planerad byggstart 2020. Det illustrerade förslaget innehåller 141 lgh och 39 radhus i 3-9 vån. Vi har fäst stor vikt vid bra bostadsgårdar med plats för stora träd och gröna länkar. Gårdarna tillsammans med tak och terrasser bildar länkar till omgivningen. Vi har samlat parkeringen till ett garage under radhusen och frigjort gårdarna för att skapa bra växtmiljöer. I denna korta beskrivning fokuserar vi förslagets gröna länkar och förväntningarna på varierade och upplevelserik gaturum.

Huvudgatan med publika verksamheter, torget och lugna stråket med bostadsentréer.

GÅRDAR MED PLATS FÖR STORA TRÄD

De kringbyggda kvarterens två bostadsgårdar skall trots ett litet format bidra till de boendes nära uteliv och inifrån bostaden utblickar med skönhet och årstidsväxlingar. Gården är inte underbyggd och anläggs i nivåer. Här finns plats att ge även stora träd goda växtbetingelser. De större trädens kronor blir hemvist för stadens djur och insekter. På gården finns plats för paus och lek. Årstaparken ger många tillfällen till aktivitet. Gården kompletterar med ett lugn. Vid val av växter inriktar vi oss här på en naturlig, flerskiktad karaktär i kombination med öppna dagvattenmagasin dit vi leder takvatten. Gårdarna kopplas till sin omgivning vi passager till omgivande gaturum och vidare till nästa passage. Tillsammans bildare de länkar i en grön kedja. Kontakt och utblickar förstorar de lokala gårdsrummen.

LEVANDE GATURUM

Gatumiljön skall innehålla olika upplevelser, Kontakt med bostadsentréer och publika verksamheter, pausytor och mötesplatser. Lokalernas verksamheter får gärna var öppna under kvällstid, ge möjlighet till möten och bidra till gatans möblering med serveringsytor eller pausplatser. Våra lokaler vid huvudgatan kanske innehåller Burritos &Cheviches, Närlivs, DeliItaliano, Vintages&Secondhand, Yoghurtbar,  Vallas Veggo, Årsta Mäkleri, Fika&bröd, Apotek och Godisbutiken.

Genomsiktliga passager ger inblickar till kvartersgårdarnas gröna inre. Bostadsentréer, kompletterande lokaler och fickparker ger lokalgatorna en annan puls. Det lilla torget får en mera framträdande roll med sittplatser, grönska och vatten. Norr om torget adderar vi en solvänd uteservering och en Kvartersbistro.

BIOLOGISK MÅNGFALD

Från Årstaparken letar sig en grön kil upp mot huvudgatan. Via våra gröna tak, fasader, bostadsgårdar, och passager bidrar vi med urbana biotoper och spridningskorridorer vidare till grönytor i norr. Miljöer med större träd, buskar, häng- och klätterväxter, perenner, lökväxter och odling i en flerskiktad kombination med naturliga artval och årstidsväxlingar ger höga skönhets- och upplevelsevärden.

Varje bostadsgård och fickpark fokuserar på en typ av biotop, vilket ger en stor variation i området med föda och boplatser för traktens djur. Med varierat växtval, holkar, insektshotell, fjärilsrestauranger medverkar vi till biologisk mångfald och stärker ekosystemen. Dagvattenhantering i öppna vattenytor, fuktstråk, regnträdgårdar, underjordiska magasin och genomsläppliga markmaterial skapar uppsamling, fördröjning och rening av ökad nederbörd. De boende skall kunna glädjas åt fjärilar, sländor och humlor på sina balkonger och lyssna på en koltrast sena vårkvällar.

Huvudgatan med lokaler, pausplatser och träffpunkter. Bostadsgårdens grönska länkas vidare till nästa gård och näraliggande parker.